ارزيابي متقاضيان طرح بهينه‌سازي مصرف سوخت 600هزار موتورخانه

ارزيابي متقاضيان طرح بهينه‌سازي مصرف سوخت 600هزار موتورخانهمدير بهينه‌سازي انرژي در بخش ساختمان شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت گفت: متقاضيان طرح بهينه‌سازي مصرف سوخت 600 هزار موتورخانه کشور، پس از ثبت نام، مطابق دستورالعمل نحوه انتخاب ساختمان و پايش اوليه اطلاعات توسط سامانه براساس مصرف گاز و شرايط اقليمي، ارزيابي و انتخاب مي‌شوند. 
به گزارش ايرنا، ايرج حامدي‌زاد اظهار داشت: نحوه اجراي طرح بزرگ ارتقاي کارايي انرژي در 600 هزار موتورخانه ساختمان‌هاي سراسر کشور در قالب طرح‌هاي بند 'ق' تبصره 2 بودجه سال 1393 در شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت در دست اقدام است و سامانه جامع پايش جهت شناسايي ساختمان‌ها طراحي خواهد شد. 
وي افزود: براي اجراي طرح افزايش کارايي موتورخانه‌هاي کشور اطلاع رساني عمومي انجام خواهد شد و متقاضيان با مراجعه به سامانه جامع پايش طرح که در مرحله طراحي است، نسبت به ثبت نام اقدام مي‌کنند. 
وي ادامه داد: متقاضيان پس از ثبت نام، مطابق دستورالعمل نحوه انتخاب ساختمان و پايش اوليه اطلاعات توسط سامانه بر اساس مصرف گاز و شرايط اقليمي، مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت. 
وي به نحوه انتخاب و ارزيابي ساختمان‌ها جهت اجراي طرح افزايش کارايي انرژي موتورخانه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: ساختمان منتخب بايد در اقليم‌هاي خيلي سرد، سرد و معتدل باشد و عمر ساختمان و بويژه تأسيسات حرارتي آن کمتر از 20 سال باشد و متوسط شاخص مصرف گاز طبيعي ساليانه ساختمان متقاضي بايد بالاتر از m^326 به ازاء هر مترمربع زيربناي مفيد حرارتي باشد. 
حامدي‌زاد خاطرنشان کرد: ساختمان‌هاي مسکوني بايد داراي حداقل 8 واحد يا 500 مترمربع زيربناي مفيد حرارتي باشد و حداقل زيربناي ساختمان‌هاي تجاري، اداري و عمومي نيز 1000 مترمربع مي‌باشد. 
وي به نقش شرکت بهينه‌سازي در اجراي طرح افزايش کارايي 600 هزار موتورخانه کشور اشاره کرد و گفت: نقش شرکت بهينه‌سازي در اين طرح شامل تدوين قراردادهاي همسان، ايجاد سامانه الکترونيکي، فراخوان و شناسايي شرکت‌هاي فعال سرمايه گذار مجري و شرکت‌هاي ناظرمرتبط با طرح و بطور کلي ايجاد ساختار زيربنايي طرح به منظور اجرا و به عبارت ديگر مديريت عمومي طرح است. 
حامدي‌زاد يادآور شد: طرح افزايش کارآيي در موتورخانه ساختمان‌هاي مسکوني، تجاري و اداري موجود در کشور در قالب بند 'ق' تبصره 2 بودجه سال 1393 توسط شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت نهايي شده و در مرحله اخذ مجوز از شوراي اقتصاد قرار دارد. 
شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت اعلام کرد: اجراي طرح افزايش کارايي انرژي 600 هزار موتورخانه موجود در کشور روزانه 13 ميليون مترمکعب صرفه‌جويي در مصرف گاز طبيعي کشور به همراه خواهد داشت. 
اولويت اجراي اين پروژه در کلان شهرها، مراکز استان و مراکز شهرستان‌هاي مناطق سردسير کشور است.