ست آموزشی ماشین های الکتریکی AC , DC

این مجموعه آموزشی از چهار قسمت اصلی زیز تشکیل می شود:
1- میز آزمایشگاهی
2- ماشین های الکتریکی اعم از انواع موتور و ژنراتور و ترانسفورماتور
3- پانل های آموزشی
4-نجهیزات جانبی : فیش های رابط، تجهیزات تست و اندازه گیری و .....
بسته به انتخاب انواع تجهیزات فوق، مدل های مختلف از ست آموزشی آزمایشگاه ماشین طبق محصولات زیر قابل ارایه می باشد.
کلیه ماژول ها بصورت سفارشی می باشند و در صورت نیاز تغییرات در ماؤل ها طبق سفارش مشتری انجام می گیرد.