ست آموزشی اعلام حریق

لیست تجهیزات:
- میز آزمایشگاهی مدل  HPX00119 جهت قرار گیری ماژول ها
- سیم رابط به تعداد لازم
- پایه نگهدارنده سیم های رابط
- ماژول ها:
1- دستگاه کنترل مرکزی اعلام حریق
2- آشکارساز دودی
3- آشکارساز حرارتی
4- آشکارساز دود , و حرارت
5- آشکارساز نوری
6- آشکارساز گاز مونواکسید کربن CO   و گاز شهری
7- شستی اضطراری
8- آژیر
9-ریموت  اصلی