ست آموزشی آیفون صوتی

لیست تجهیزات:
- سیم رابط آزمایشگاهی
- پایه نگهدارنده سیم های رابط
-ماژول ها:
1- درب باز کن صوتی  دو عدد
2- صفحه بیرونی 
3- قفل الکتریکی متحرک
4- منبع تغذیه