ست آموزشی برق ساختمان

لیست ماژول ها :
کلید تک پل - کلید دوپل - کلید تبدیل –- کلید صلیبی - دیمر- شاستی زنگ اخبار - زنگ اخبار -–پریز - لامپ تکی - لامپ سه تایی - لامپ فلورسنت - چک لامپ فلورسنت - رله راه پله و ....